Jiergearkomste 2014

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 13 maart 2014 20.00 oere

Wurklist 1. Iepenjen 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Ferslach jiergearkomste 14 maart 2013 (te besjen op ‘e gearkomste) 4. Jierferslach skriuwer 5. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Jan G. Nutma en Oebele Anema c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier 6. Foarstel kontribúsje oanpassing yn 2015 Seniore leden fan € 20,00 nei € 23,00 Jeugdleden fan € 13,50 nei € 15,00 Stipers fan € 9,00 nei € 10,00 7. Bestjoersferkiezing: Karin Halbertsma is ôftredend en net wer ferkiesber Geart Oostra is ôftredend en wer kiesber (1 jier) It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden Jan Watze Wiersma Grietje Feenstra Hendrik Poppema Tsjinkandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekind meitsje by de foarsitter 8. Kommisjes • JK fan de JK. • Sponser kommisje • Materialen kommisje 9. KNKB saken 10. Plannen foar it kommende seizoen • Wedstriid kalinder • Ledekeatsen 11. Wat fierder op it aljemint komt 12. Omfreegjen 13. Slúting

Geplaatst op 06 March 2014