Ilse slagge foar eksamens keatstrainer 3 yn Frjentsjer

Yn septimber 2008 hawwe de earste eksamens keatstrainer 3 yn Frjentsjer plakfûn. De eardere oplieding keatstrainer A is omset ta keatstrainer 3 Yn dizze kursus siet mear praktyk en praktykbegelieding sa as coaching, oanstjoeren frywilligers ensf. Trainers wiene Dirk van der Leest en Jan de Groot. Nei it praktyske eksamen en in einpertear is ûnder oare Ilse Noorman hjirfoar slagge. Keatsfer. Jacob Klaver hat d’r in troch KNKB erkinde trainster bij It is wat let, mar út namme fan it Jacob Klaver bisjoer, noch tige lokwinske Ilse.

Geplaatst op 23 December 2008