Franeker wint de Jong Famme Partij 2013

Nei in moaie muzikale iepening, mei in ûnthulling fan in boerd mei alle priiswiiners, setten we moai op tiid út ein.

1e omloop: Boazum – Minnertga. 5-0 6-2 St Annaparochie – Hijum Finkum 5-1 6-0 Bitgum – Buitenpost. 5-4 6-6 Wergea – Winsum 05-6-6 Mantgum – Dronrijp 3-5 6-6 Peins – Easterein 5-5 0-6 Franeker – Wommels 5-1 6-2 Stiens – Raerd 5-1 6-0 Deinum – Berltsum 0-5 4-6 Wiuwert Britswert – Wolsum 3-5 6-6 Sexbierum/Pietersbierum bliuwt stean.

Geplaatst op 29 June 2013