Fiif doarpenpartij 19 juny 2005

Hjir binne de winners by de jeugd: Hendrika Reitsma, Yde Gjalt van der Hem, Hessel Veenstra, Jasper Visser, Feiko van Zadelhoff, Kristian van Zadelhoff, Jente Wieberen Muller, Sjoerd Rozenberg, Jorrit Meinsma, Hylke Zondervan, Janneke Blanken, Sjoerd Theo van der Hem, Ulbe Blanken en Marijke Abma. Ymkje van der Hem wie al nei hûs.

Geplaatst op 21 June 2005