Agenda voor 2014

Se steane der allegearre wer op, KNKB partijen, Fed. partijen, ledekeatsen en pelote activiteiten op it Mantgumer keatsfjild. Jo kin mar wer in kar meisje. Om de komplete agenda te besjen moatte jo boven oan de pagina yn de swarte balke klikke!

Geplaatst op 12 April 2014