Afke, Ilse en Thalia yn de prizen

Hjoed hie Afke mei har frije formaasje partoer de twadde priis yn Holwert. Se hie wer lest fan de âlde blessure en har maat Jindra hie in blessure oan de skouder. It partoer bleaun yn e earste omloop stean en yn e twadde krige se lest en waard har skonk yn ‘e tape set. Dernei wie se balkearder en Anne-Lynn Wybenga sloech foar best op. Alles waard út e kast helle! Yn e finale kamen se foar mei 3-0. Mar op 3-0 6-6 sloech Linda Terpstra in sitbal, en dat waard it brekpunt fan de party. It partoer fan Kuipers c.s. kwam net mear oan bod. De wedstriid waard wûn troch it partoer fan Linda Terpstra, Annalyn Hanje en Judy Bergsma op 5-3 6-2 die de hiele dei poerbêst keatst hawwe.(bron Antje Kuipers) Akkrum 17 juni 2006 Bij de meisjes d.e.l. was de eerste prijs voor Wiljo Sybrandy (Goënga), Lucy IJsselmuiden (Jirnsum) en Ilse Noorman (Mantgum). De premie was voor Feikje Bouwhuis (Bolsward), Ingrid van der Veen (Hurdegaryp) en Tialda de Vries (Wergaa) en voor Thalia Reitsema (Mantgum), Jacobien Postma (Bolsward) en Michelle Bruinsma (Bolsward).(bron KNKB site)

Geplaatst op 19 June 2006