7 maaie 2006

Snein yn Berltsum by de dames senioaren d.e.l. gong de eerste prijs nei Margerietha Goodijk (Berlikum), Riemke van der Zee (Mantgum) en Nynke van der Meij (Holwert) hja wûnen de finale mei alles oan de hang fan Rita de Valk (Deinum), Jannie de Haan (Ferwert) en Gemma Miedema (Skearnegoutum). Lokwinske mei dizze prestaasje. Snein wie yn Mantgum de earste ledepartij foar senioaren. By de manlju gongen de prizen nei: 1. Johannes de Jong en Hessel Veenstra, 2. Jan Reitsma en Jan Dik Slop, 3. Lieuwe Fopma en Piet van der Veen. By de froulju: 1. Hiltje Pietje Muller en Elina Slop en 2. Anke Koldijk en Jessy Bonekamp. Oare wike snein de earste ledepartij foar de jeugd. Fan ôf healwei alven. It earste wapenfeit fan JK fan JK.

Geplaatst op 07 May 2006