6 maaie

Yn har twadde partij bij de dames haadklasse hat Afke Kuipers mei har maten Anna-Lynn Wijbenga en Jindra ten Kate de tredde priis wûn. Dit wie ôfrûne sneon yn Frentsjer. Yn de twadde omloop mankearde der neat oan, krekt ferlern fan Hilda Tjepkema, Tineke Algra en Marike Beckers (dy wûnen letter de preemje) mei 5-5 en 6-6. Dernei moasten hja noch om de tredde of neat en die pakten sy mei 5-2 en 6-2 tsjin Maaike Joostema, Inge Algra en Romy van der Veen.

Geplaatst op 08 May 2006