30 juny

In protte krânsen op de lêste dei yn juny. Baukje, Elina en Hiltje Pietje namen út Wommels de krâns mei nei hûs fan de Federaasje ôfdielingskompetysje. Se moasten yn harren lêste partij djip yn harren reserves mar it slagge. By it stritkeatsen gong de hiele famylje van der Galiën mei in priis nei hûs en trije mei in krâns. Dit is op syn minst in plaatsje en in felisitaasje wurdich.

Geplaatst op 01 July 2006